Non-IT Takımlarda Agile-Lean Yaklaşımın Kullanılması ve Ölçeklendirme

Organizasyonların Agile-Lean yaklaşımları benimseme oranı giderek artıyor.
IT ve Yazılım Geliştirme dışındaki ekiplerde ciddi bir sıçrayış görülmekte
Team Level Board
Flight Levels
Coordination Board

--

--

Agile Coach https://www.linkedin.com/in/muhammedsimsek/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store