Nedir bu Kanban Maturity Model (KMM)?

KMM Levels
  • Stresin arttığı noktada organizasyon Level = 0 a dönüp bireysel kahramanlarıyla durumu kurtarmaya meyillidir.
  • Bu seviyede bireysel kahramanlardan ziyade yönetici kahramanlar vardır. Müşteriler projelerini sevdikleri yöneticiye ve onun ekibine yaptırmak ister. Çünkü diğer ekibin çıktısına güvenmezler. Özetle Pet Yöneticiler vardır.
  • Müşterilerin ihtiyaçları karşılanmıştır ancak tüm paydaşların mesela hisse sahiplerinin ihtiyaçları göz ardı edilmiş olabilir. Bu yüzden uzun vadede ekonomik olarak şirket zora girebilir.
  • Perşembe akşamları 5 ten sonra çoğunlukla iş çevrelerine margarita pizza satıyoruz. Ama kimse bunun neden böyle olduğunu düşünmüyor. Bunu nasıl geliştirebilirizi düşünmüyoruz.
  • Bunun için kantitatif yöntemler çok iyi kullanılır .
  • İşte bu sebeple talebin ne zaman azalacağını, haftanın hangi günü geleceğini biliyoruz. Ayrıca yaptığımız ölçümlemelerle müşterimize yeni bir peynir türü önereceğimiz zaman bunu beğenip beğenmeyeceklerini bilebiliriz.
  • Biz kimiz? Mevcut kimliğimiz işimizle birebir ilgili mi? Yoksa kendimizi baştan mı yaratmalıyız?
  • Bu şekilde kendimizi baştan yarattık ve pizza kiti alanında da lider olduk.

--

--

Agile Coach https://www.linkedin.com/in/muhammedsimsek/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store